Eladná Ingatlanát?

A Gamma House megspórolja Önnek a felesleges köröket

Több információ

Ingatlant vásárolna vagy bérelne?

Használj Ingatlan kereső szolgáltatásunkat

Tovább

Hitelügyintézésben kér segítséget?

Gyors és eredményes

Több infó

Egy megbízható munkahelyet keres?

Csatlakozzon hozzánk Ingatlanreferensként

Érdekel

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST KÖTŐ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

Az adatkezelő(k) megnevezése:

Gamma House Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2800 Tatabánya, Vadász utca 62. 3. em. 2. képv.: Karakas Zsolt ügyvezető, Cégjegyzékszám:11-09-028482) A Gamma House adatkezelőnek minősül Az Gamma House adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Kik férhetnek az adatokhoz?

A

az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés b.) pontja

- a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz az Gamma House Kft-n kívül a vele jogviszonyban álló azon ingatlan- tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van.

az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén az Gamma House Hálózat jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.

a GDPR 6. cikk

(1 bekezdés f.) pontja

- az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma

Az ügyfél személyes adataihoz az Gamma House Kft-n kívül a vele jogviszonyban álló azon ingatlan- tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van.

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye

Az ügyfél személyes adataihoz az Gamma House Kft-n kívül azon partner férhet hozzá aki az ügyféllel szerződéses kapcsolatban áll/állt.

számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai

Az ügyfél személyes adataihoz az Gamma House azon Partnere fér hozzá, aki az ügyfélnek számviteli bizonylatot állított ki.

B

Az Gamma House szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen

a közvetített pénzügyi termékekkel/általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás

- Az Gamma House Kft. által végzett értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás.

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, ingatlan adatai

- Gamma House Kft a vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és jogviszonyban álló alvállalkozók

jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók

Az ingatlan értékesítése esetén az ügyfél adatainak a továbbítása az Gamma House Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló energetikai tanúsító társaságnak abból a célból, hogy az ügyféllel az energetikai tanúsító társaság a szolgáltatása nyújtása érdekében kapcsoltba léphessen.

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, ingatlan adatai

- Gamma House Kft. és

és az energetikai tanúsítást végző megbízott

Ügyfél-elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- ingatlan paramétei

- ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok

- Gamma House Kft., valamint az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll

piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

a GDPR. 6. cikk

(1 bekezdés a.) pontja

- az érintett önkéntes hozzájárulása

ingatlan adatai, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár, stb.)

- Gamma House Kft.

3. Adattovábbítás

Az Gamma House az ügyfél személyes adatait az Gamma House megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa vagy a Franchise Partner által megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

Gamma House Hálózat az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

4. Az adatkezelés időtartama

A Pmt. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Gamma House Hálózat az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

- Az Gamma House tevékenysége ellátásában a Gamma House Kft-vel, jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, megbízott értékbecslők).

6. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Gamma House által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink az Gamma House Kft. címére (2800 Tatabánya, Vadász utca 62. 3. em. 2.) megküldött levélben vagy az info@gammahouse.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt, továbbá bármikor jogosultak tiltakozni az Gamma House jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Az ügyfél kötelezettségei

köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni.

az ügyfél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával az adott Franchise Partnert a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Gamma House Hálózatot az info@gammahouse.hu e-mail címre küldött vagy a 2800 Tatabánya, Vadász utca 62. 3. em. 2. szám alatti székhelyre küldött levéllel. Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.